วัคซีนโมเดอร์นา Moderna หรือโมเดอร์นา (mRNA-1273) คือ วัคซีนชนิด mRNA ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยบริษัทสัญชาติอเมริกัน คือ บริษัทโมเดอร์นา (ModernaTX, Inc.) ถือว่าเป็นวัคซีนอีกยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับ เนื่องจาก องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาหรือ US FDA อนุมัติให้ใช้เป็นตัวที่ 2 ถัดจากวัคซีนโควิดไฟเซอร์ (Pfizer)

โดยกรณีขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) ที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 แจ้งว่า วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ล็อตแรกจะมาถึงประเทศไทยในวันนี้ 1 พ.ย. 2564 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขณะเดียวกันจากคำยืนยันก่อนหน้านี้ของ ซิลลิค ฟาร์มา ระบุว่า วัคซีนโมเดอร์นา ล็อตแรกมีจำนวน 560,000 โดส และคาดว่าจะทยอยส่งภายในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 1.9 ล้านโดส และส่วนที่เหลืออีก 6.8 ล้านโดส จะนำส่งช่วงต้นปี 2565

ซึ้งตอนนี้ นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวถึง การจองคิวโมเดอร์นา สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สาม แล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์กับโรงพยาบาลเอกชนที่่จองไว้ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่วันนี้ 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป สามารถติดตามข่าวสารสุขภาพได้ที่ UFABET

ประชาชนสามารถที่จะเปลี่ยนวันหรือทำการโอนสิทธิ์ โดยทางโรงพยาบาลเอกชนจะแจ้งระยะเวลาของการรับวัคซีนที่เหมาะสมให้กับผู้จองอีกทาง ขณะที่โรงพบาลเอกชนหลายแห่ง ที่จะได้รับวัคซีนโมเดอร์นา เริ่มทยอยประกาศเปิดให้ผู้ที่สั่งซื้อวัคซีนเข้าตรวจสอบสิทธิ์ และจองคิวฉีดได้แล้ว ดังนี้

โรงพยาบาลวิภาวดี ประกาศระบุว่า ได้เตรียมการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ให้ท่าน ประมาณวันที่ 8 -10 พ.ย.64 (ขึ้นอยู่กับการได้รับมอบวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม) โดยจะมีการแจ้ง วันที่ เวลานัดหมาย ผ่านทาง SMS และอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ ตามลำดับการชำระเงิน หากท่านไม่สะดวกในวัน เวลา ดังกล่าว ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนวัน เวลา ตามที่ต้องการได้ ตามคิวในระบบที่ว่าง

หมายเหตุ: ทาง รพ. สามารถให้บริการฉีดวัคซีน ได้อย่างต่อเนื่องไป ประมาณวันละ 2,000 ราย หรือมากกว่า ตามปริมาณจำนวนวัคซีนที่ได้รับจากองค์กรเภสัชกรรม โดยล็อตแรก เดือนพฤศจิกายน รพ.วิภาวดีได้รับจัดสรร วัคซีนประมาณ 20,000+ โดส และ ล็อตต่อ ๆ มา คาดการณ์จากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนว่าจะทยอยเข้ามาทุกสัปดาห์ รพ.วิภาวดี จะได้รับจัดสรรวัคซีน ประมาณสัปดาห์ละ 15,000 โดส หากมีการขาดส่งวัคซีนอย่างไม่ต่อเนื่องจากทางองค์การเภสัชกรรม อาจจะทำให้วันที่นัดฉีดของท่านคลาดเคลื่อนได้ ซึ่ง ทาง รพ. จะ เลื่อน วัน เวลาฉีด ตามคิวที่ท่านได้ระบุไว้ในระบบ เป็นวันถัดไปที่ได้รับการส่งมอบวัคซีนหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะรีบประกาศให้ทราบโดยเร็ว คู่มือการเลื่อนนัดฉีดวัคซีน Moderna Vibhavadi Hospital ศูนย์ วัคซีนโมเดอร์นา รพ.วิภาวดี โทร.02-5611111 ต่อ 2445-6

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค แจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มได้รับบริการวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ใน เดือน พฤศจิกายน 2564 และคำแนะนำในการรับวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา โปรดศึกษาคำแนะนำในการรับวัคซีน เพื่อความปลอดภัยของท่านก่อนเข้าสู่ระบบจองวัน-เวลาฉีดวัคซีน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป

โรงพยาบาลมีการจัดลำดับคิวในการเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ดังนี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1- 800  ส่วนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 801 – 1,600 ส่วนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1,601 – 2,400 ส่วนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 2,402 – 3,200

ส่วนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 3,201 – 4,000 ส่วนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,001 – 4,800 และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,801 – 5,355

โรงพยาบาลจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนในวันแรก คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยท่านสามารถเลือกวัน-เวลาที่ท่านจะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสะดวก หากท่านไม่ได้จองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและลำดับคิวข้างต้น ท่านยังสามารถจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนได้อีกครั้งทุกเมื่อ ตามวัน-เวลาที่ยังว่างอยู่ในระบบ

กรณีที่ลำดับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 มีความประสงค์เข้ารับบริการในปี 2565 คิวในลำดับถัดมาจะถูกเลื่อนขึ้นมาเพื่อจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 แทน โดยทางโรงพยาบาลจะมีการประกาศลำดับคิวที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการเพิ่มเติมอีกครั้ง ใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำหรับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการเพิ่มเติม

Moderna วัคซีนโมเดอร์นา
Moderna วัคซีนโมเดอร์นา

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล แจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มได้รับบริการวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ใน เดือน พฤศจิกายน 2564 และคำแนะนำในการรับวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา โปรดศึกษาคำแนะนำในการรับวัคซีน เพื่อความปลอดภัยของท่านก่อนเข้าสู่ระบบจองวัน-เวลาฉีดวัคซีน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป

โรงพยาบาลมีการจัดลำดับคิวในการเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ดังนี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1-800 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 801-1,600 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1,601-2,400 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 2,401-3,200

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 3,201-4,000 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,001-4,269

โรงพยาบาลจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนในวันแรก คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยท่านสามารถเลือกวัน-เวลาที่ท่านจะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสะดวก

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์เพื่อจองวัน-เวลา ฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna คลิก https://bchvaccine.com หากท่านไม่ได้จองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและลำดับคิวข้างต้น ท่านยังสามารถจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนได้อีกครั้งทุกเมื่อ ตามวัน-เวลาที่ยังว่างอยู่ในระบบ

กรณีที่ลำดับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 มีความประสงค์เข้ารับบริการในปี 2565 คิวในลำดับถัดมาจะถูกเลื่อนขึ้นมาเพื่อจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 แทน โดยทางโรงพยาบาลจะมีการประกาศลำดับคิวที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการเพิ่มเติมอีกครั้ง ใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำหรับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการเพิ่มเติม

โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ฉีด วัคซีนโมเดอร์น่า ล๊อตแรก พร้อมกันทั่วประเทศ

วัคซีนโมเดอร์น่า รอบที่ 1 เข้ามาถึงประเทศไทยแล้ว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
โรงพยาบาลลานนา ได้รับจัดสรรมารอบนี้ 600 โดส และคาดว่า ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ 5-10 วัน ก่อนการจัดส่ง
โรงพยาบาลลานนา และ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จึงได้กำหนดวันฉีดวัคซีนโมเดอร์น่าล๊อตแรก พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน นี้

ผู้ที่จองตรงกับโรงพยาบาลลานนา ลำดับที่ 1-600 จะมีคิวฉีดตั้งแต่วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2564 โดยจะมี SMS แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
ท่านจะสามารถยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบออนไลน์
เลือกได้ว่าจะฉีดเอง หรือส่งต่อผู้อื่น ซึ่งในครั้งนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีก พร้อมทั้งให้เลือก กำหนดวันเข้าฉีดด้วยตนเอง ในคราวเดียวกัน

เนื่องจากวัคซีนโมเดอร์น่านี้ เป็นการฉีดแบบกลุ่ม ในการเปิดแต่ละขวด ต้องใช้ให้หมด โรงพยาบาลลานนาจึงขอให้ท่านเตรียมความพร้อม และเข้ามาฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. 052-134724 , โทร. 063-9025010 (ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ในเวลาราชการเท่านั้น) Line id : modernalannahospital E-mail : [email protected]

เราขอเป็นหนึ่งในการให้กำลังใจที่จะป้องกันโรคร้ายอย่าง โควิด-19 ถึงแม้ในปัจจุบัน ยารักษาโควิดจะมีให้ใช้แล้ว เราก็ไม่อาจทราบได้ว่า ในอนาคตอันใกล้ จะมีโรคระบาดร้ายแรงอะไรอีกนอกจากนี้ หากเรามีสติ พร้อมที่จะรับมือกับโรคภัย พร้อมปฏิบัติด้วยการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ แค่นี้โรคภัยก็ไม่สามารถทำร้ายเราได้ สามารถติดตามทุกข่าวสารวงการสุขภาพก่อนใครได้ที่ UFABET Blogs เราให้คุณรู้ก่อนใครแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *