นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ข ร .) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วง เทศกาล ตรุษจีน 2565 ระหว่าง วันที่ 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 2565 รวม 5 วัน

มีประชาชน ใช้บริการระบบราง รวมทั้ง สิ้น3,264,078 คน สูงกว่า ประมาณการ จำนวน 299,909 คน หรือ มากกว่า ประมาณการ 10.12%

 

ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมือง ของการรถไฟ แห่งประเทศไทย (ร ฟ ท .) ให้บริการเดินรถ วันละ 170 ขบวน มีผู้ใช้บริการ รวม 163,091 คน น้อยกว่า ประมาณการ 14,974 คน หรือ ต่ำกว่า ประมาณการ 8.41% (ประมาณ

การ 178,065 คน)

 

แบ่งเป็น ผู้โดยสาร เชิงพาณิชย์ 55,635 คน และ ผู้โดยสาร เชิงสังคม 107,456 คน มีผู้โดยสาร ขาออก รวม 80,394 คน และ ผู้โดยสาร ขาเข้า รวม 82,697 คน สามารถรองรับ ผู้โดยสาร ที่เดินทางได้ อย่างเพียงพอ และ

ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

 

คมนาคมเผยช่วงตรุษจีน 5 วัน ประชาชนแห่เดินทางระบบรางทะลุ 3 ล้านคน สูงกว่าเป้า 10%

 

พบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการ มากสุดถึง 47,121 คน (ผู้โดยสาร ขาออก 23,512 คน ผู้โดยสาร ขาเข้า 23,609 คน)

รองลงมา คือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 42,570 คน (ผู้โดยสาร ขาออก 21,104 คน ผู้โดยสาร ขาเข้า 21,466คน)

สายเหนือ 38,154 คน (ผู้โดยสาร ขาออก 19,123 คน ผู้โดยสาร ขาเข้า 19,031 คน)

สายตะวันออก 21,551 คน (ผู้โดยสาร ขาออก 9,985 คน ผู้โดยสาร ขาเข้า 11,566 คน) และ

สายมหาชัย / แม่กลอง 13,695 คน (ผู้โดยสาร ขาออก 6,670 คน ผู้โดยสาร ขาเข้า 7,025 คน)

 

สำหรับ ระบบรถไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้า ชานเมือง (สายสีแดง) สะสม 5 วัน จัดขบวนรถไฟฟ้า วิ่งให้บริการปกติ และ เพิ่มเที่ยวเสริม อีกจำนวน 63 เที่ยววิ่ง โดยมี

 

ผู้ใช้บริการ 3,100,987 คน-เที่ยว มากกว่า ประมาณการ 314,883 คน-เที่ยว หรือ มีผู้มาใช้บริการ ระบบรถไฟฟ้า สูงกว่า ประมาณการ 11.30% (ประมาณการ 2,786,104 คน-เที่ยว)

 

ประกอบด้วย Airport Rail Link 145,230 คน สายสีแดง 50,182 คน สายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 116,318 คน สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 864,143 คน และ รถไฟฟ้า บีทีเอส (สีเขียว และ สีทอง) 1,925,114 คน

 

สำหรับ ด้านความปลอดภัย ช่วง 5 วัน ตลอดช่วงเทศกาล ตรุษจีน 2565 ที่ผ่านมา มีเหตุอันตราย ทางราง รวม 7 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และ ผู้บาดเจ็บ 1 ราย ประกอบด้วย ขบวนรถไฟ ชนยานพาหนะ 3 ครั้ง

มีผู้เสียชีวิต 2ราย และ ผู้บาดเจ็บ 1 ราย ขบวนรถไฟ ชนคน 2 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ไม่มีผู้บาดเจ็บ และ ยานพหานะจอด กีดขวาง ทางรถไฟ 2 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือ ผู้บาดเจ็บ)

 

ส่วนระบบรถไฟฟ้า ขัดข้อง 2 ครั้ง ประกอบด้วย ขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส ขัดข้อง ระหว่างสถานี วงเวียนใหญ่ กับ สถานีโพธิ์นิมิตร ฝั่งปลายทางสถานีบางหว้า

และ ระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดง มีอุปกรณ์ตรวจจับ นับเพลาล้อ ที่สถานีการเคหะ ฝั่งขาเข้า ขัดข้อง ส่งผลขบวนรถ ล่าช้า 1 เที่ยว

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางราง อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก กรณีขบวนรถไฟชนรถบรรทุก ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ที่ส่งผล ให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เพื่อหาสาเหตุ ของการเกิดอุบัติเหตุ และ เสนอแนวทาง

การป้องกัน แก้ไขเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม เพื่อป้องกัน มิให้เกิดอุบัติเหตุ ในลักษณะนี้ขึ้นอีก ในอนาคต

 

UFABET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *